Trọn bộ kỹ thuật lập, kiểm tra và phân tích Báo cáo tài chính

Nguyễn Biên Cương, CEO Đam mê kế toán
5 (1 đánh giá)
86 học viên đăng ký học
Trọn bộ kỹ thuật lập, kiểm tra và phân tích Báo cáo tài chính
NEW HOT
5 (1 đánh giá)
86 học viên đăng ký học
Bạn sẽ học được gì
 • Hiểu và lập được TRỌN BỘ BÁO CÁO TÀI CHÍNH.
 • Biết cách KIỂM TRA, đối chiếu giữa số liệu CHI TIẾT, và số liệu TỔNG HỢP.
 • Biết cách KIỂM TRA, đối chiếu giữa các số liệu trong bộ BÁO CÁO TÀI CHÍNH.
 • Nắm được phương pháp tính toán, kiểm tra các CHỈ SỐ TÀI CHÍNH quan trọng.
 • Nắm được các bước PHÂN TÍCH CÁC LOẠI BÁO CÁO TÀI CHÍNH trong doanh nghiệp ( doanh thu, hiệu quả kinh doanh, nguồn lưu động vốn,…).
 • Nhận diện được RỦI RO doanh nghiệp đã, đang và sắp ĐỐI MẶT, và cách GIẢM THIỂU RỦI RO. 
Giới thiệu khóa học

TRỌN BỘ KỸ THUẬT LẬP, KIỂM TRAPHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH, như là một cuốn phim quay lại toàn bộ quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp. Và các bạn là kế toán, chính là người quay lại cuốn phim đó. Cuốn phim đó, có đẹp hay không, được mọi người đón nhận hay không, đó chính là do bạn. Và bạn như là một người nghệ sỹ tài ba.

Có bao giờ bạn tự đặt câu hỏi:

 • BÁO CÁO TÀI CHÍNH bạn lập đã ĐÚNG hay chưa?

 • Kiểm tra các CHỈ TIÊU nào, phân tích ra làm sao để chắc chắn là BÁO CÁO TÀI CHÍNH đã đúng?

 • BÁO CÁO TÀI CHÍNH có HỢP LÝ không, giữa TÀI SẢN, NGUỒN VỐN, DOANH THU, CHI PHÍ, DÒNG TIỀN?

 • Khi chuyển BÁO CÁO TÀI CHÍNH cho các cơ quan chức năng, CHỈ SỐ TÀI CHÍNH nào mà họ quan tâm nhiều nhất?

 • Chỉ số nào là RỦI RO nhiều nhất, và đâu là GIẢI PHÁP cho bạn?

Khóa học này của chuyên gia Nguyễn Biên Cương sẽ giúp bạn giải quyết các câu hỏi này. 

Đối tượng học viên:

 • Giám đốc, kế toán các Doanh nghiệp chuẩn bị CHỐT SỐ LIỆU, lên Báo cáo tài chính, quyết toán thuế

 • Giám đốc, kế toán các Doanh nghiệp muốn được học hỏi kinh nghiệm, biết cách kiểm tra, phân tích Báo cáo tài chính

 • Nhân viên bộ phận Tài chính – Kế toán – Kiểm toán tại các công ty

 • Bất kể là ai có mong muốn nâng cao kỹ năng lập và phân tích bào cáo tài chính

Bên cạnh các kiến thức kể trên, Kyna.vn còn đem đến cho bạn một trải nghiệm học tập vô cùng thú vị:

 • Được học linh hoạt mọi lúc, mọi nơi trên nhiều thiết bị như máy tính, điện thoại, máy tính bảng,...

 • Được tham gia thảo luận và đặt câu hỏi cho giảng viên không khác gì các khóa học trực tiếp.

 • Chỉ cần thanh toán học phí một lần để sở hữu khóa học trọn đời, có thể học lại bất cứ khi nào tùy thích.

Chúc bạn có được nhiều kiến thức bổ ích khi học tại Kyna.vn

Nội dung khóa học

 • Phần 1: Giới thiệu khóa học

  • Bài 1: Giới thiệu khóa học
  • Bài 2: Giới thiệu tóm tắt nội dung khóa học
 • Phần 2: KỸ THUẬT LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  • Tài liệu
  • Bài 3: Kỹ thuật lập bảng cân đối tài khoản
  • Bài 4: Kỹ thuật lập bảng cân đối kế toán
  • Bài 5: Kỹ thuật lập bảng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
  • Bài 6: Kỹ thuật lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ
  • Bài 7: Kỹ thuật lập thuyết minh Báo cáo tài chính
 • Phần 3: KỸ THUẬT KIỂM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  • Phần 3.1: Kỹ thuật kiểm tra BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN
  • Bài 8: Kiểm tra tổng quan bảng cân đối tài khoản
  • Bài 9: Kiểm tra Số dư cuối kỳ tài khoản 111 KHÔNG KHỚP với bảng kiểm kê quỹ tiền mặt
  • Bài 10: Kiểm tra Số dư cuối kỳ tài khoản 112 KHÔNG KHỚP với sao kê (sổ phụ) của ngân hàng
  • Bài 11: Kiểm tra Số dư cuối kỳ tài khoản 131, 331 KHÔNG KHỚP với tổng hợp công nợ phải thu, phải trả, và không khớp với BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ với khách hàng, Nhà cung cấp
  • Bài 12: Kiểm tra Số dư cuối kỳ tài khoản 133, 3331 KHÔNG KHỚP với tờ khai thuế GTGT.
  • Bài 13: Kiểm tra Số dư cuối kỳ tài khoản 152, 153, 155, 156, 157 KHÔNG KHỚP với Giá trị tồn cuối kỳ trên bảng Tổng hợp Nhập xuất tồn tương ứng với từng kho.
  • Bài 14: Kiểm tra Số dư cuối kỳ tài khoản 242 KHÔNG KHỚP với Giá trị còn lại trên bảng Phân bổ Công cụ dụng cụ
  • Bài 15: Kiểm tra Số dư cuối kỳ tài khoản 214 KHÔNG KHỚP với Hao mòn lũy kế trên Bảng trích khấu hao TSCĐ
  • Bài 16: Kiểm tra Số phát sinh bên có TK 3334 KHÔNG KHỚP với Tổng số thuế phải nộp trên QTT TNDN
  • Bài 17: Kiểm tra Số phát sinh bên có TK 3335 KHÔNG KHỚP với số thuế TNCN đã khấu trừ trên tờ khai QTT TNCN.
  • Bài 18: Kiểm tra số dư Cuối kỳ các tài khoản bảo hiểm KHÔNG KHỚP thông báo kết quả đóng bảo hiểm
  • Bài 19: Kiểm tra Số phát sinh tài khoản 511 KHÔNG KHỚP với tổng doanh thu của HHDV bán ra trên tờ khai thuế GTGT
  • Phần 3.2: Kỹ thuật kiểm tra BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
  • Bài 20: Kiểm tra tổng quan BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
  • Bài 21: Kiểm tra Chỉ tiêu 110 không khớp chỉ tiêu 70 trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phương pháp trực tiếp
  • Bài 22: Kiểm tra chỉ tiêu 421b không khớp chỉ tiêu 60 trên Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
  • Phần 3.3: Kỹ thuật kiểm tra BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
  • Bài 23: Kiểm tra mã số 60 không khớp chỉ tiêu mã số 421b trên bảng cân đối kế toán
  • Bài 24: Kiểm tra mã số 51 không khớp mã số 50 nhân với thuế suất thuế TNDN
  • Phần 3.4: Kỹ thuật kiểm tra BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
  • Bài 25: Kiểm tra tổng quan BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
  • Bài 26: Kiểm tra chỉ tiêu 70 không khớp chỉ tiêu 110 trên bảng cân đối kế toán
  • Bài 27: Kiểm tra chênh lệch chỉ tiêu 03 với tổng thu nhập chịu thuế trên tờ khai quyết toán thuế TNCN
 • Phần 4: KỸ THUẬT PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  • Bài 28: Khái niệm phân tích Báo cáo tài chính
  • Bài 29: Mục đích, ý nghĩa phân tích Báo cáo tài chính
  • Bài 30: Quy trình phân tích Báo cáo tài chính
  • Bài 31: Phân tích chỉ tiêu Tiền và các khoản tương đương tiền
  • Bài 32: Phân tích chỉ tiêu phải thu khách hàng
  • Bài 33: Phân tích chỉ tiêu hàng tồn kho
  • Bài 34: Phân tích chỉ tiêu TS ngắn hạn khác
  • Bài 35: Phân tích chỉ tiêu Tài sản cố định
  • Bài 36: Phân tích chỉ tiêu Nợ ngắn hạn
  • Bài 37: Phân tích chỉ tiêu Vốn chủ sở hữu
  • Bài 38: Phân tích khả năng sinh lời: Kiểm soát Doanh thu và chi phí
 • Phần 5: TỔNG KẾT

  • Bài 39: Tổng kết khóa học
  • Đánh giá khóa học
  • Khóa học liên quan

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Nội dung khóa học

 • Phần 1: Giới thiệu khóa học

  • Bài 1: Giới thiệu khóa học
  • Bài 2: Giới thiệu tóm tắt nội dung khóa học
 • Phần 2: KỸ THUẬT LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  • Tài liệu
  • Bài 3: Kỹ thuật lập bảng cân đối tài khoản
  • Bài 4: Kỹ thuật lập bảng cân đối kế toán
  • Bài 5: Kỹ thuật lập bảng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
  • Bài 6: Kỹ thuật lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ
  • Bài 7: Kỹ thuật lập thuyết minh Báo cáo tài chính
 • Phần 3: KỸ THUẬT KIỂM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  • Phần 3.1: Kỹ thuật kiểm tra BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN
  • Bài 8: Kiểm tra tổng quan bảng cân đối tài khoản
  • Bài 9: Kiểm tra Số dư cuối kỳ tài khoản 111 KHÔNG KHỚP với bảng kiểm kê quỹ tiền mặt
  • Bài 10: Kiểm tra Số dư cuối kỳ tài khoản 112 KHÔNG KHỚP với sao kê (sổ phụ) của ngân hàng
  • Bài 11: Kiểm tra Số dư cuối kỳ tài khoản 131, 331 KHÔNG KHỚP với tổng hợp công nợ phải thu, phải trả, và không khớp với BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ với khách hàng, Nhà cung cấp
  • Bài 12: Kiểm tra Số dư cuối kỳ tài khoản 133, 3331 KHÔNG KHỚP với tờ khai thuế GTGT.
  • Bài 13: Kiểm tra Số dư cuối kỳ tài khoản 152, 153, 155, 156, 157 KHÔNG KHỚP với Giá trị tồn cuối kỳ trên bảng Tổng hợp Nhập xuất tồn tương ứng với từng kho.
  • Bài 14: Kiểm tra Số dư cuối kỳ tài khoản 242 KHÔNG KHỚP với Giá trị còn lại trên bảng Phân bổ Công cụ dụng cụ
  • Bài 15: Kiểm tra Số dư cuối kỳ tài khoản 214 KHÔNG KHỚP với Hao mòn lũy kế trên Bảng trích khấu hao TSCĐ
  • Bài 16: Kiểm tra Số phát sinh bên có TK 3334 KHÔNG KHỚP với Tổng số thuế phải nộp trên QTT TNDN
  • Bài 17: Kiểm tra Số phát sinh bên có TK 3335 KHÔNG KHỚP với số thuế TNCN đã khấu trừ trên tờ khai QTT TNCN.
  • Bài 18: Kiểm tra số dư Cuối kỳ các tài khoản bảo hiểm KHÔNG KHỚP thông báo kết quả đóng bảo hiểm
  • Bài 19: Kiểm tra Số phát sinh tài khoản 511 KHÔNG KHỚP với tổng doanh thu của HHDV bán ra trên tờ khai thuế GTGT
  • Phần 3.2: Kỹ thuật kiểm tra BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
  • Bài 20: Kiểm tra tổng quan BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
  • Bài 21: Kiểm tra Chỉ tiêu 110 không khớp chỉ tiêu 70 trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phương pháp trực tiếp
  • Bài 22: Kiểm tra chỉ tiêu 421b không khớp chỉ tiêu 60 trên Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
  • Phần 3.3: Kỹ thuật kiểm tra BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
  • Bài 23: Kiểm tra mã số 60 không khớp chỉ tiêu mã số 421b trên bảng cân đối kế toán
  • Bài 24: Kiểm tra mã số 51 không khớp mã số 50 nhân với thuế suất thuế TNDN
  • Phần 3.4: Kỹ thuật kiểm tra BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
  • Bài 25: Kiểm tra tổng quan BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
  • Bài 26: Kiểm tra chỉ tiêu 70 không khớp chỉ tiêu 110 trên bảng cân đối kế toán
  • Bài 27: Kiểm tra chênh lệch chỉ tiêu 03 với tổng thu nhập chịu thuế trên tờ khai quyết toán thuế TNCN
 • Phần 4: KỸ THUẬT PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  • Bài 28: Khái niệm phân tích Báo cáo tài chính
  • Bài 29: Mục đích, ý nghĩa phân tích Báo cáo tài chính
  • Bài 30: Quy trình phân tích Báo cáo tài chính
  • Bài 31: Phân tích chỉ tiêu Tiền và các khoản tương đương tiền
  • Bài 32: Phân tích chỉ tiêu phải thu khách hàng
  • Bài 33: Phân tích chỉ tiêu hàng tồn kho
  • Bài 34: Phân tích chỉ tiêu TS ngắn hạn khác
  • Bài 35: Phân tích chỉ tiêu Tài sản cố định
  • Bài 36: Phân tích chỉ tiêu Nợ ngắn hạn
  • Bài 37: Phân tích chỉ tiêu Vốn chủ sở hữu
  • Bài 38: Phân tích khả năng sinh lời: Kiểm soát Doanh thu và chi phí
 • Phần 5: TỔNG KẾT

  • Bài 39: Tổng kết khóa học
  • Đánh giá khóa học
  • Khóa học liên quan

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Thông tin giảng viên

 • Nguyễn Biên Cương
  Nguyễn Biên Cương
  CEO Đam mê kế toán
 • Nguyễn Biên Cương CEO Đam mê kế toán
  XEM THÊM THÔNG TIN

  NGUYỄN BIÊN CƯƠNG - CEO - Sáng lập ĐAM MÊ KẾ TOÁN - ĐẠI LÝ THUẾ Uy tín hàng đầu tại Hà Nội - Trung tâm đào tạo kế toán THỰC TẾ CHUYÊN SÂU - 10 năm kinh nghiệm làm DỊCH VỤ KẾ TOÁN cho các doanh nghiệp và giảng dậy các khóa học THỰC TẾ CHUYÊN SÂU - Tham gia bảo vệ thành công rất nhiều các kỳ quyết toán thuế với tất cả các loại hình Doanh nghiệp - Tổ chức thành công rất nhiều các buổi Hội thảo với các chủ đề CHUYÊN SÂU dành cho kế toán - Tác giả của rất nhiều các ứng dụng Excel dành cho kế toán: Phần mềm kế toán excel, phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm lập UNC tự động, phần mềm lập biên bản đối chiếu, bù trừ công nợ, phần mềm viết giấy nộp tiền vào NSNN,..... - Tác giả của rất nhiều các bài viết THỰC TẾ CHUYÊN SÂU được đông đảo cộng đồng đón nhận: GIA ĐÌNH KẾ TOÁN, WEBKETOAN, XÓM KẾ TOÁN,....... - Chứng chỉ hành nghề dịch vụ thủ tục về thuế, Bộ tài chính - Chứng chỉ kế toán trưởng, Học viện tài chính - Thành viên hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA)

  TRỌN BỘ KỸ THUẬT LẬP, KIỂM TRAPHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH, như là một cuốn phim quay lại toàn bộ quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp. Và các bạn là kế toán, chính là người quay lại cuốn phim đó. Cuốn phim đó, có đẹp hay không, được mọi người đón nhận hay không, đó chính là do bạn. Và bạn như là một người nghệ sỹ tài ba.

  Có bao giờ bạn tự đặt câu hỏi:

  • BÁO CÁO TÀI CHÍNH bạn lập đã ĐÚNG hay chưa?

  • Kiểm tra các CHỈ TIÊU nào, phân tích ra làm sao để chắc chắn là BÁO CÁO TÀI CHÍNH đã đúng?

  • BÁO CÁO TÀI CHÍNH có HỢP LÝ không, giữa TÀI SẢN, NGUỒN VỐN, DOANH THU, CHI PHÍ, DÒNG TIỀN?

  • Khi chuyển BÁO CÁO TÀI CHÍNH cho các cơ quan chức năng, CHỈ SỐ TÀI CHÍNH nào mà họ quan tâm nhiều nhất?

  • Chỉ số nào là RỦI RO nhiều nhất, và đâu là GIẢI PHÁP cho bạn?

  Khóa học này của chuyên gia Nguyễn Biên Cương sẽ giúp bạn giải quyết các câu hỏi này. 

  Đối tượng học viên:

  • Giám đốc, kế toán các Doanh nghiệp chuẩn bị CHỐT SỐ LIỆU, lên Báo cáo tài chính, quyết toán thuế

  • Giám đốc, kế toán các Doanh nghiệp muốn được học hỏi kinh nghiệm, biết cách kiểm tra, phân tích Báo cáo tài chính

  • Nhân viên bộ phận Tài chính – Kế toán – Kiểm toán tại các công ty

  • Bất kể là ai có mong muốn nâng cao kỹ năng lập và phân tích bào cáo tài chính

  Bên cạnh các kiến thức kể trên, Kyna.vn còn đem đến cho bạn một trải nghiệm học tập vô cùng thú vị:

  • Được học linh hoạt mọi lúc, mọi nơi trên nhiều thiết bị như máy tính, điện thoại, máy tính bảng,...

  • Được tham gia thảo luận và đặt câu hỏi cho giảng viên không khác gì các khóa học trực tiếp.

  • Chỉ cần thanh toán học phí một lần để sở hữu khóa học trọn đời, có thể học lại bất cứ khi nào tùy thích.

  Chúc bạn có được nhiều kiến thức bổ ích khi học tại Kyna.vn

ĐÁNH GIÁ

 • 1 lượt đánh giá
 • 5
  • 5 sao
  • 1
  • 4 sao
  • 0
  • 3 sao
  • 0
  • 2 sao
  • 0
  • 1 sao
  • 0

Đánh giá của bạn

Để đánh giá khóa học, bạn cần đăng nhập Kyna.vn và là học viên của khóa này.

BÌNH LUẬN FACEBOOK

 • 1 lượt đánh giá
 • 5
  • 5 sao
  • 1
  • 4 sao
  • 0
  • 3 sao
  • 0
  • 2 sao
  • 0
  • 1 sao
  • 0

Đánh giá của bạn

Để đánh giá khóa học, bạn cần đăng nhập Kyna.vn và là học viên của khóa này.

0 Khóa học

Kyna.vn

Góp ý cho Kyna.vn-

Số điện thoại*
Email*

Bạn có sẵn sàng giới thiệu Kyna.vn với người thân và bạn bè?

Bạn có góp ý gì về phiên bản mới của Kyna.vn?

GÓP Ý

Góp ý cho Kyna.vn-

Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến cho Kyna. Chúc bạn một ngày học tập và làm việc nhiều năng lượng.