C# nâng cao

Trần Duy Thanh, Thạc sỹ Khoa học máy tính
0 (0 đánh giá)
28 học viên đăng ký học
C# nâng cao
NEW HOT
0 (0 đánh giá)
28 học viên đăng ký học
Bạn sẽ học được gì

• Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C#

• Có khả năng phát triển phần mềm tương tác cơ sở dữ liệu bằng C#

• Xây dựng được kiến trúc đa tầng trong C#

• Là cơ sở để tiếp tục nghiên cứu công nghệ mới LINQ 

• Tìm hiểu chuyên sâu về ngôn ngữ lập trình C# (MDI, control nâng cao, tương tác cơ sở dữ liệu, in ấn, đóng gói...)

• Là cơ sở để lập trình di động đa nền tảng với Xamarin

• Sử dụng thuần thục các control nâng cao khi thiết kế giao diện

Giới thiệu khóa học

Giới thiệu khóa học “C# nâng cao”:

Đây là khóa học dành do: 

- Bất cứ ai muốn học lập trình ứng dụng C#

- Những người chưa biết gì, yêu thích lĩnh vực lập trình C#

- Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Khóa học cung cấp kiến thức để học viên tìm hiểu chuyên sâu hơn về ngôn ngữ lập trình C# (MDI, control nâng cao, tương tác cơ sở dữ liệu, in ấn, đóng gói...), giúp học viên thuần thục về cách sử dụng C#. Từ đó hoàn thiện được khả năng lập trình với C# và đủ khả năng để:

 - Gỡ lỗi và kiểm soát biệt lệ

 - Kết nối và tương tác cơ sở dữ liệu với Micrsoft SQL Server

 - Triển khai được mô hình đa tầng

 - Đóng gói được ứng dụng để xuất bản cho khách hàng

 

Nội dung khóa học “C# nâng cao”:

• Lập trình Windows Form nâng cao trong C#

• Xử lý tập tin trong C#

• Lập trình cơ sở dữ liệu trong C#

• Kiến trúc đa tầng trong C#

• Đóng gói ứng dụng

• Giới thiệu một số Third party Component

 

Giới thiệu giảng viên: Trần Duy Thanh

• Thạc sĩ khoa học máy tính, đại học quốc gia TP.HCM, Đại học Công Nghệ Thông Tin

• Cử nhân quản trị kinh doanh tổng hợp, Đại học Kinh Tế TP.HCM. 

• Kỹ sư khoa học máy tính, Đại học Công Nghiệp TP.HCM

• Các trường đã và đang giảng dạy: Đại Học Công Nghiệp TP.HCM, Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (trưởng bộ môn công nghệ phần mềm), Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM - Trung Tâm Tin Học, Đại Học Kinh Tế - Luật. 

• Cổ đông công ty Cổ Phần Hưng Gia Sài Gòn – Chức vụ: Giám Đốc Chiến Lược.

• Kỹ sư phần mềm (System Profiling) của công ty KIC.

• Tham gia làm dự án khoa học cấp đại học quốc gia, thời gian thực hiện 2013-2015, tên dự án khoa học "Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học", mã số B2013-26-02, xếp loại tốt, nghiệm thu ngày 10/12/2015.

 

Bên cạnh các kiến thức kể trên, Kyna.vn còn đem đến cho bạn một trải nghiệm học tập vô cùng thú vị:

• Được học linh hoạt mọi lúc, mọi nơi trên nhiều thiết bị như máy tính, điện thoại, máy tính bảng,...

• Được tham gia thảo luận và đặt câu hỏi cho giảng viên không khác gì các khóa học trực tiếp.

• Chỉ cần thanh toán học phí một lần để sở hữu khóa học trọn đời, có thể học lại bất cứ khi nào tùy thích.

Nội dung khóa học

 • Phần 1: Lập trình Windows Form nâng cao trong C#

  • Bài 1: MDI (Multiple-Document Interface) Form
  • Bài 2: Các component thường dùng : ImageList,Timer, BackgroundWorker
  • Bài 3: Menu & ContextMenu
  • Bài 4: Toolbar & Statusbar
  • Bài 5: ListView
  • Bài 6: DataGridView
  • Bài 7: TreeView
  • Bài 8: Tabcontrol
  • Bài 9: Các Dialog thường dùng: OpenFileDialog, SaveFileDialog, ColorDialog,FontDialog,FolderBrowserDialog
  • Bài 10: Project thực tế
 • Phần 2: Xử lý tập tin trong C#

  • Bài 11: Xử lý TextFile trong C#
  • Bài 12: Xử lý Serialize File trong C#
  • Bài 13: RichTextBox & StreamFile
  • Bài 14: Project thực tế
 • Phần 3: Lập trình cơ sở dữ liệu trong C#

  • Bài 15: Cài đặt và sử dụng Microsoft SQL Server
  • Bài 16: Giới thiệu về ADO.NET
  • Bài 17: Cách kết nối C# tới SQL Server
  • Bài 18: Cách truy vấn dữ liệu
  • Bài 19: Cách thêm dữ liệu
  • Bài 20: Cách sửa dữ liệu
  • Bài 21: Cách xóa dữ liệu
  • Bài 22: Cách triệu gọi Store Procedure
  • Bài 23: Tương tác dữ liệu với SqlDataAdapter
  • Bài 24: Databinding
  • Bài 25: In ấn dữ liệu trong C#
  • Bài 26: Project thực tế
 • Phần 4: Kiến trúc đa tầng trong C#

  • Bài 27: Giới thiệu về kiến trúc đa tầng
  • Bài 28: Triển khai kiến trúc đa tầng
 • Phần 5: Giới thiệu một số Third party Component

  • Bài 29: Giới thiệu một số Third party Component nổi tiếng
  • Bài 30: Hướng dẫn sử dụng Third party dotnet bar
 • Phần 6: Đóng gói ứng dụng

  • Bài 31: Cách tải thư viện đóng gói cho Visual Studio
  • Bài 32: Cách thức đóng gói ứng dụng C#
 • Phần 7: Bài tập rèn luyện tổng hợp- có đáp án

  • Bài 33: Bài tập rèn luyện 11- Kết nối và tương tác dữ liệu với Microsoft Access
  • Bài 34: Bài tập rèn luyện 12- Viết phần mềm quản lý hiệu sách
  • Bài 35: Bài tập rèn luyện 13- Viết phần mềm đồng bộ TreeView & ListView kết hợp cơ sở dữ liệu
  • Bài 36: Bài tập rèn luyện 14- Tạo Menu động kết hợp Cơ sở dữ liệu
  • Bài 37: Bài tập rèn luyện 15- Sử dụng dotnet bar và tương tác cơ sở dữ liệu
 • Phần 8: Bài tập rèn luyện tổng hợp- tự giải

  • Bài 38: Bài tập rèn luyện 16- Viết phần mềm quản lý bài hát
  • Bài 39: Bài tập rèn luyện 17- Viết phần mềm quản lý tài khoản đăng nhập
  • Bài 40: Bài tập rèn luyện 18- Viết chương trình tính doanh thu đơn giản cho công ty vận tải biển
  • Bài 41: Bài tập rèn luyện 19- Viết phần mềm quản lý đầu sách cho nhà sách Khai Trí
  • Bài 42: Bài tập rèn luyện 20 - Viết phần mềm quản lý điểm cho trung tâm tin học
  • Đánh giá góp ý khóa học
  • Khóa học liên quan
  • Tài liệu tải về

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Nội dung khóa học

 • Phần 1: Lập trình Windows Form nâng cao trong C#

  • Bài 1: MDI (Multiple-Document Interface) Form
  • Bài 2: Các component thường dùng : ImageList,Timer, BackgroundWorker
  • Bài 3: Menu & ContextMenu
  • Bài 4: Toolbar & Statusbar
  • Bài 5: ListView
  • Bài 6: DataGridView
  • Bài 7: TreeView
  • Bài 8: Tabcontrol
  • Bài 9: Các Dialog thường dùng: OpenFileDialog, SaveFileDialog, ColorDialog,FontDialog,FolderBrowserDialog
  • Bài 10: Project thực tế
 • Phần 2: Xử lý tập tin trong C#

  • Bài 11: Xử lý TextFile trong C#
  • Bài 12: Xử lý Serialize File trong C#
  • Bài 13: RichTextBox & StreamFile
  • Bài 14: Project thực tế
 • Phần 3: Lập trình cơ sở dữ liệu trong C#

  • Bài 15: Cài đặt và sử dụng Microsoft SQL Server
  • Bài 16: Giới thiệu về ADO.NET
  • Bài 17: Cách kết nối C# tới SQL Server
  • Bài 18: Cách truy vấn dữ liệu
  • Bài 19: Cách thêm dữ liệu
  • Bài 20: Cách sửa dữ liệu
  • Bài 21: Cách xóa dữ liệu
  • Bài 22: Cách triệu gọi Store Procedure
  • Bài 23: Tương tác dữ liệu với SqlDataAdapter
  • Bài 24: Databinding
  • Bài 25: In ấn dữ liệu trong C#
  • Bài 26: Project thực tế
 • Phần 4: Kiến trúc đa tầng trong C#

  • Bài 27: Giới thiệu về kiến trúc đa tầng
  • Bài 28: Triển khai kiến trúc đa tầng
 • Phần 5: Giới thiệu một số Third party Component

  • Bài 29: Giới thiệu một số Third party Component nổi tiếng
  • Bài 30: Hướng dẫn sử dụng Third party dotnet bar
 • Phần 6: Đóng gói ứng dụng

  • Bài 31: Cách tải thư viện đóng gói cho Visual Studio
  • Bài 32: Cách thức đóng gói ứng dụng C#
 • Phần 7: Bài tập rèn luyện tổng hợp- có đáp án

  • Bài 33: Bài tập rèn luyện 11- Kết nối và tương tác dữ liệu với Microsoft Access
  • Bài 34: Bài tập rèn luyện 12- Viết phần mềm quản lý hiệu sách
  • Bài 35: Bài tập rèn luyện 13- Viết phần mềm đồng bộ TreeView & ListView kết hợp cơ sở dữ liệu
  • Bài 36: Bài tập rèn luyện 14- Tạo Menu động kết hợp Cơ sở dữ liệu
  • Bài 37: Bài tập rèn luyện 15- Sử dụng dotnet bar và tương tác cơ sở dữ liệu
 • Phần 8: Bài tập rèn luyện tổng hợp- tự giải

  • Bài 38: Bài tập rèn luyện 16- Viết phần mềm quản lý bài hát
  • Bài 39: Bài tập rèn luyện 17- Viết phần mềm quản lý tài khoản đăng nhập
  • Bài 40: Bài tập rèn luyện 18- Viết chương trình tính doanh thu đơn giản cho công ty vận tải biển
  • Bài 41: Bài tập rèn luyện 19- Viết phần mềm quản lý đầu sách cho nhà sách Khai Trí
  • Bài 42: Bài tập rèn luyện 20 - Viết phần mềm quản lý điểm cho trung tâm tin học
  • Đánh giá góp ý khóa học
  • Khóa học liên quan
  • Tài liệu tải về

Combo có khóa học này

Trở thành lập trình viên .NET chuyên nghiệp
Trở thành lập trình viên .NET chuyên nghiệp
 • Khóa học: 5 khóa
 • Giảng viên: 1 chuyên gia
 • Cấp chứng nhận hoàn thành
1.500.000 ₫
Học phí: 1.500.000 ₫

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Thông tin giảng viên

 • Trần Duy Thanh
  Trần Duy Thanh
  Thạc sỹ Khoa học máy tính
 • Trần Duy Thanh Thạc sỹ Khoa học máy tính
  XEM THÊM THÔNG TIN

  Chức vụ:

  Giảng viên Khoa Hệ Thống Thông tin, trường Đại học Kinh Tế Luật- Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh

  Học vấn:

  Thạc sỹ Khoa học máy tính - ĐH Công nghệ thông tin TP. Hồ Chí Minh

  Kinh nghiệm:

  2016 - nay: Giảng Viên - Khoa Hệ Thống Thông Tin, Trường Đại Học Kinh Tế - Luật, Đại học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh    

  2014 - nay: Giảng viên cộng tác - triển khai chương trình Mobile – Trung tâm tin học, Trường Đại Học Khoa học tự nhiên      

  2014 - 07/2016: Giám đốc khối chiến lược, Công ty cổ phần Hưng Gia Sài Gòn

  2013 - 2015, tham gia làm Dự án khoa học cấp Đại Học Quốc Gia mang tên "Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học", mã số B2013-26-02. Dự án được xếp loại tốt, nghiệm thu vào ngày 10 tháng 12 năm 2015.

   

  Giới thiệu khóa học “C# nâng cao”:

  Đây là khóa học dành do: 

  - Bất cứ ai muốn học lập trình ứng dụng C#

  - Những người chưa biết gì, yêu thích lĩnh vực lập trình C#

  - Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin

  Khóa học cung cấp kiến thức để học viên tìm hiểu chuyên sâu hơn về ngôn ngữ lập trình C# (MDI, control nâng cao, tương tác cơ sở dữ liệu, in ấn, đóng gói...), giúp học viên thuần thục về cách sử dụng C#. Từ đó hoàn thiện được khả năng lập trình với C# và đủ khả năng để:

   - Gỡ lỗi và kiểm soát biệt lệ

   - Kết nối và tương tác cơ sở dữ liệu với Micrsoft SQL Server

   - Triển khai được mô hình đa tầng

   - Đóng gói được ứng dụng để xuất bản cho khách hàng

   

  Nội dung khóa học “C# nâng cao”:

  • Lập trình Windows Form nâng cao trong C#

  • Xử lý tập tin trong C#

  • Lập trình cơ sở dữ liệu trong C#

  • Kiến trúc đa tầng trong C#

  • Đóng gói ứng dụng

  • Giới thiệu một số Third party Component

   

  Giới thiệu giảng viên: Trần Duy Thanh

  • Thạc sĩ khoa học máy tính, đại học quốc gia TP.HCM, Đại học Công Nghệ Thông Tin

  • Cử nhân quản trị kinh doanh tổng hợp, Đại học Kinh Tế TP.HCM. 

  • Kỹ sư khoa học máy tính, Đại học Công Nghiệp TP.HCM

  • Các trường đã và đang giảng dạy: Đại Học Công Nghiệp TP.HCM, Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (trưởng bộ môn công nghệ phần mềm), Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM - Trung Tâm Tin Học, Đại Học Kinh Tế - Luật. 

  • Cổ đông công ty Cổ Phần Hưng Gia Sài Gòn – Chức vụ: Giám Đốc Chiến Lược.

  • Kỹ sư phần mềm (System Profiling) của công ty KIC.

  • Tham gia làm dự án khoa học cấp đại học quốc gia, thời gian thực hiện 2013-2015, tên dự án khoa học "Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học", mã số B2013-26-02, xếp loại tốt, nghiệm thu ngày 10/12/2015.

   

  Bên cạnh các kiến thức kể trên, Kyna.vn còn đem đến cho bạn một trải nghiệm học tập vô cùng thú vị:

  • Được học linh hoạt mọi lúc, mọi nơi trên nhiều thiết bị như máy tính, điện thoại, máy tính bảng,...

  • Được tham gia thảo luận và đặt câu hỏi cho giảng viên không khác gì các khóa học trực tiếp.

  • Chỉ cần thanh toán học phí một lần để sở hữu khóa học trọn đời, có thể học lại bất cứ khi nào tùy thích.

ĐÁNH GIÁ

 • 0 lượt đánh giá
 • 0
  • 5 sao
  • 0
  • 4 sao
  • 0
  • 3 sao
  • 0
  • 2 sao
  • 0
  • 1 sao
  • 0

Đánh giá của bạn

Để đánh giá khóa học, bạn cần đăng nhập Kyna.vn và là học viên của khóa này.

BÌNH LUẬN FACEBOOK

 • 0 lượt đánh giá
 • 0
  • 5 sao
  • 0
  • 4 sao
  • 0
  • 3 sao
  • 0
  • 2 sao
  • 0
  • 1 sao
  • 0

Đánh giá của bạn

Để đánh giá khóa học, bạn cần đăng nhập Kyna.vn và là học viên của khóa này.

0 Khóa học

Kyna.vn

Góp ý cho Kyna.vn-

Số điện thoại*
Email*

Bạn có sẵn sàng giới thiệu Kyna.vn với người thân và bạn bè?

Bạn có góp ý gì về phiên bản mới của Kyna.vn?

GÓP Ý

Góp ý cho Kyna.vn-

Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến cho Kyna. Chúc bạn một ngày học tập và làm việc nhiều năng lượng.