Browsing: nghĩa của từ As far as

As far as là gì

Trong tiếng Anh giao tiếp bạn sẽ thường bất gặp các cụm như: As far…