Browsing: ham tinh trung binh cong trong excel

cách dùng hàm average

Hàm Average trong Excel

Hàm AVERAGE trong Excel giúp trả về giá trị trung bình cộng của một dãy số.…