Browsing: ham sumproduct trong excel

dùng hàm sumproduct trong excel

Hàm Sumproduct

Hàm SUMPRODUCT trong Excel là hàm tính tổng các tích phần tử trong mảng. Mảng…