Browsing: ham averageif

dùng hàm averageif trong excel 2013

Hàm Averageif

Hàm AVERAGEIF trong Excel dùng để tính trung bình cộng của các ô với phạm…