Sự kiện chuyển đổi số “Tổ chức và thiết kế chương trình học online hiệu quả, thu hút ngàn người”

           Đại dịch covid đã hủy hoại nền kinh tế nước nhà cũng như buộc nhiều doanh nghiệp phải chyển đổi sang phương thực làm việc và quản lý mới- làm việc từ xa hoặc tại nhà. Điều này đã đem lại không ít khó khăn cho nhiều doanh nghiệp chưa … Continue reading Sự kiện chuyển đổi số “Tổ chức và thiết kế chương trình học online hiệu quả, thu hút ngàn người”