Bài tập câu bị động trong tiếng Anh

0

Câu bị động được dùng khi ta muốn nhấn mạnh vào hành động hay tác nhân gây ra hành động.  Một dạng ngữ pháp quen thuộc và quan trọng cho các bạn học tiếng Anh. Ôn lại lý thuyết và thực hành bài tập câu bị động cùng Kynalingo nào!

PHẦN I: LÝ THUYẾT

Cách dùng câu bị động

– Khi không cần thiết phải nhắc đến tác nhân gây hành động (do tình huống đã quá rõ ràng hoặc do không quan trọng)

Eg: The road has been repaired.

– Khi chúng ta không biết hoặc quên người thực hiện hành động

Eg: The money was stolen.

– Khi chúng ta quan tâm đến bản thân hành động hơn là người thực hiện hành động

Eg: This book was published in Vietnam.

– Khi Chủ ngữ của câu chủ động là Chủ ngữ không xác định như: people, they, someone…

Eg: People say that he will win.

à It’s said that he will win.

– Khi người nói không muốn nhắc đến chủ thể gây ra hành động

Eg: Smoking is not allowed here.

Cấu trúc thường gặp trong bài tập câu bị động

Loại 1: Bị động với các thì không tiếp diễn

BE + PAST PARTICIPLE

:Loại 2: Bị động với các thì tiếp diễn

BE + BEING + PAST PARTICIPLE

Loại 1 áp dụng cho sáu thì bị động không tiếp diễn và loại 2 áp dụng cho sáu thì bị động tiếp diễn. Nhưng trong phần này tôi chỉ giới thiệu những thì học sinh đã học trong chương trình, phục vụ cho thi học kì và thi tốt nghiệp THPT bao gồm bốn thì bị động không tiếp diễn là : thì hiện tại đơn, thì quá khứ đơn, thì hiện tại hoàn thành, thì tương lai đơn, bị động với động từ khuyết thiết và hai thì bị động tiếp diễn là : hiện tại tiếp diễn và quá khứ tiếp diễn.

Loại 1: Bị động không tiếp diễn

1)   Thì hiện tại đơn

S + am / is/ are + Past Participle

Ex: Passive: Cows are raised in Ba Vi.
Active: They raise cows in Ba Vi.

2)   Thì quá khứ đơn

S + was / were + Past Participle

 Ex: Active: Jame Watt invented the steam  engine in 1784.

Passive: The steam engine was invented by Jame Watt in 1784.

3)   Thì hiện tại hoàn thành 

S + have/ has been + Past Participle

Ex: Active: They have just finished the project.

Passive: The project has just been finished.

4)   Thì tương lai đơn 

S + will be + Past Participle

Ex: Active: They will build a new school for disabled children next month.

Passive: A new school for disabled children will be built next month.

5)   Động từ khuyết thiếu. 

S + Modal Verb + be + Past Participle

EX1: Active:     You can see him now.

       Passive:   He can be seen (by you) now.

EX2:

        Active:    He should type his term paper.

        Passive: His term paper should be typed.

Loại 2: Bị động tiếp diễn

1) Thì hiện tại tiếp diễn

S + am / is / are +being + Past Participle

Eg:  Active:   Ann is writing a letter.

       Passive: A letter is being written by Ann

2) Thì quá khứ tiếp diễn S + was / were + being + Past Participle

S + was / were + being + Past Participle

Ex: Passive: The room  was being cleaned at 7 a. m yesterday.
  
Active: She was cleaning the room  at 7 a. m  yesterday.Eg:

Cách chuyển từ câu chủ động sang câu bị động

Muốn chuyển từ câu chủ động sang câu bị động, học sinh cần nắm chắc các bước chuyển sau đây:

 • Xác định tân ngữ trong câu chủ động, chuyển nó thành Chủ ngữ trong câu bị động.
 • Xác định thì của động từ trong câu chủ động, chia “to be” tương ứng với thì tiếng Anh đó và với chủ ngữ mới của câu bị động.
 • Chia động từ chính trong câu chủ động ở dạng past participle trong câu bị động
 • By + tác nhân gây hành động (khi muốn nhấn mạnh tác nhân gây hành động)

        

S + V + O

        

S + V (participle) + O

                                  

Eg: They    will finish this work tomorrow.

– This work will befinished (by them) tomorrow.

Trong phần này cần lưu ý học sinh một số vấn đề sau:

– Các trạng từ chỉ cách thức thường được đặt trước động từ phân từ hai trong câu bị động.

Ex: He wrote the book wonderfully.
– The book was wonderfully written.

– By + tác nhân gây hành động đứng sau trạng ngữ chỉ nơi chốn và đứng trước trạng ngữ chỉ thời gian.

Ex1: A passer- by took him home.

– He was taken home by a passer- by.

Ex2: We will receive the gifts on Monday.

– The gifts will be received by us on Monday.

– Câu bị động phủ định và nghi vấn được tạo giống như cách của câu chủ động.

Tuy nhiên, khi làm bài tập câu bị động, không phải bất cứ câu nào cũng có thể chuyển từ chủ động sang bị động hoặc ngược lai. Điều kiện để chuyển câu chủ động sang bị động là câu đó phải mất transitive verb (động từ ngoại hướng). Câu có intransitive verb (động từ nội hướng) thì không thể chuyển sang câu bị động. Động từ ngoại hướng là động từ cần mất tân ngữ trực tiếp trong khi động từ nội hướng thì không cần mất tân ngữ trực tiếp.

Eg: 1) She is making a cake. à A cake is being made by her.

              Transitive verb

    2) They run along the beach every morning.

              Intransitive verb

Các dạng đặc biệt thường gặp khi làm bài tập câu bị động

Việc chuyển từ câu chủ động sang câu bị động hoàn toàn tùy thuộc vào cấu trúc câu do đó cách tốt nhất để nắm vững cách chuyển đổi là xem xét nó dưới cấp độ các mẫu câu đã biết.

 1. Mẫu câu: S  +  V +  O  (C, A)

Trong mẫu câu này tân ngữ có thể là một danh từ, cụm từ hoặc đại từ. 

S + V +O


Eg:
Active: Her mother is cleaning the kitchen.

   Passive: The kitchen is being cleaned by her mother.

 S + V + O

Eg: They called him Mr. Angry.

 He was called Mr. Angry.

S + V + O +A 

Eg: He put the table in the corner.

 The table was put in the corner.

S + V + O + O

2. Mẫu câu:

Đối với câu có hai tân ngữ, chúng ta có thể dùng một trong hai tân ngữ chuyển thành chủ ngữ trong câu bị động. Tuy nhiên, tân ngữ chỉ người thường hay được sử dụng nhiều hơn.

Eg: We gave him (Oi) a nice present (Od) on his birthday.

– Cách chuyển thứ nhất:  He was given a nice present on his birthday.

– Cách chuyển thứ hai: Cần thêm một giới từ

A nice present was given to him on his birthday.

Có hai giới từ có thể được dùng trong trường hợp này là: to, for

Một số động từ dùng với ‘to’: give, bring, send, show, write, post, pass…

Một số động từ dùng với ‘for’: buy, make, cook, keep, find, get, save, order ………..

Eg1:  She didn’t show me this special camera.

 •  This camera wasn’t shown to me.

Eg 2: She is making him  a cup of tea.

 • A cup of tea is being made for him.
 1. Câu bị động với các động từ tường thuật

Các động từ tường thuật thường được dùng để tường thuật lại các câu nói, ý nhĩ, câu hỏi, yêu cầu, lời xin lỗi… Một số động từ tường thuật thường gặp là: say, think, know, believe, ask, tell, promise…

Có hai cấu trúc liên quan đến động từ tường thuật:

Mẫu câu: Active

S + V + Oi + that clause

Mẫu câu: Passive

S (Oi) + be past participle + that clause

 

 Eg: He told me that you had a new bike.
I was told that you had a new bike.
Mẫu câu:

 S + V + that + clause

Mẫu câu này có hai cách chuyển

Cách 1: dùng Chủ ngữ gi¶ “it”

Eg: People think that I am the best student in my class.

 • It is thought that I am the best student in my class.

Cách 2: dùng chủ ngữ của mệnh đề that và sử dụng dạng nguyên mẫu của động từ. Ở ví dụ trên, có cách chuyển thứ hai là:

Eg: I am  thought to be the best student in my class.

 • Ở cách chuyển thứ hai, có thể dùng 3 dạng nguyên mẫu của động từ:

1) To – inf: khi hành động xảy ra ở mệnh đề that diễn ra cùng thì hoặc diễn ra sau hành động ở mệnh đề tường thuật.

2) Nguyên mẫu tiếp diễn: to be ving, khi hành động ở mệnh đề that ở thì tiếp diễn, còn hành động ở mệnh đề tường thuật ở thì đơn giản, cùng bậc.

3) Nguyên mẫu hoàn thành: to have done, khi hành động ở mệnh đề that xảy ra trước hành động ở mệnh đề tường thuật.

Eg1: People say that he is a rich man.

à He is said to be a rich man.

Eg2: They think that she is living there.

à She is thought to be living there.

Eg3: They said that Tom had left home before the weekend.

à  Tom was said to have left home before the weekend.

 1. Câu mệnh lệnh:

Khi chuyển câu mệnh lệnh sang câu bị động, ta sẽ sử dụng cấu trúc sau:

Active: V + O + Adjunct

Passive: let + O + be past participle

Eg: Take off your hat!       

– Let your hat be taken off!

Ngoài các trên, còn một cách khác để chuyển câu mệnh lệnh sang câu bị động nhưng ít dùng hơn đó là:

S + am / is / are + to be + past participle

hoặc S should be + past participle


Eg:
Active:  Look after the children please!

   Passive: The children should be looked after!

Hoặc: The children are to be looked after!

 1. WH- question.

Đối với những câu hỏi có từ để hỏi, chúng ta có thể chia làm hai loại:

Loại 1: Từ để hỏi có chức năng là tân ngữ trong câu chủ động. Với dạng câu hỏi này việc chuyển sang câu bị động rất đơn giản vì từ để hỏi đó sẽ có chức năng là chủ ngữ trong câu bị động.

Eg: Active: How many languages do they speak in Canada?

   Passive: How many languages are spoken in Canada?

Loại 2: Từ để hỏi có chức năng là chủ ngữ trong câu chủ động khi chuyển sang câu bị động, nó sẽ có vai trò là tân ngữ trong câu. Khi đó, ta sẽ có hai cách chuyển. Hoặc chuyển By đầu câu (từ để hỏi sẽ ở dạng tân ngữ) hoặc để By ở cuối câu.

Eg: Who wrote this novel ?

–  Who was this novel written by?

Hoặcc: à By whom was this novel written?

S + V + O + V_ing


 1. Cấu trúc:   

Có hai trường hợp xảy ra:

 1. a)   Tân ngữ của Ving cùng chỉ một đối tượng với chủ ngữ của câu:

Ex:  He kept me waiting.

->   I was kept waiting (by him).

 1. b)   Tân ngữ của Ving không chỉ một đối tượng với chủ ngữ của câu:

Ex: He hates people looking at him.

=> He hates being looked at (by people).

S + V + O (to) + V

S + V + O + to + V


Ex: We asked him to do it.
a. 
Khi tân ngữ không cùng đối tượng với chủ ngữ.

->  He was asked to do it.

Khi tân ngữ cùng đối tượng với chủ ngữ.

Ex: She would love someone to take her out to dinner.

->   She would love to be taken out to dinner.

 S + V + O + V (without to)

b. Khi chuyển sang câu bị động chóng ta dïng To-infinitive trừ động từ  “let”.

Eg:  We heard him sing this song.

-> He was heard to sing this song.

Nhưng: They let us go home.

        -> We were let go home.

Hoặc: We were allowed to go home.

Have / get something done. (dạng nhờ bảo)

 1. Cấu trúc
  1. Với have.

Active: S + have + Object (person) + bare infinitive + Object

Passive: S + have + Object (thing) + Past Participle (+by + Object (person))

Eg:I has him repair my bicycle yesterday.

-> I had my bicycle repaired yesterday.
        2. Với get.

Active: S + get + O (person) + to infinitive + O (thing)

Passive: S + get + O (thing) +Past participle (+ by + O (person))

Eg:I get her to make some coffee.

-> I get some coffee made.

 PHẦN II: BÀI TẬP CÂU BỊ ĐỘNG.

 1.       All bottles _________ before transportation.   
  1.      frozen                 B. is frozen           C. was frozen          D. were frozen
 2.       Everything that _________ remained a secret.
  1.      had be overheard                                        B. had been overheard
  2.      had been overheared                                  D. would had been overheard
 3.       Everything ___________.         
  1. were forbidden       B. is forbidden        C. is forbidded         D. are forbidden
 4.       Everything___________________________.
  1.      are going to be forgotten                        B. is going to be forgotten
  2.      is going to be forgot                                  D. were going to be forgotten
 5.       I___________________________.      
  1. have not given the money                     B. have not been given the money
  2.      have not been give the money                    D. have not be given the money
 6.       It _______ for years.     
  1. has not be known                                   B. had not been known
  2. had not be known                                   D. have not been known
 7.       It _________ that learning English is easy.      
  1. are said                B. said                  C. is said              D. is sayed
 8.       John and Ann___________________________.
  1.      were not mislead    B. were not misleeded C. was not misled    D. were not misled
 9.       Our horses ________.   
  1. are well feeded      B. are well fed        C. is well fed            D. is well feeded
 10.     Peter and Tom _________ in an accident yesterday.
  1.      is hurt                        B. is hurted                           C. were hurt                     D. were hurted
 11.     South Florida and HawaiI _________ by a hurricane.
  1.      is hit                          B. have been hit                  C. have are hit                   D. has been hit
 12.     The battles _________ for liberation.
  1.      had be fought            B. had been fighted             C. had been fought          D. has been fought
 13.     We can’t go along here because the road……………………
  1.      is repairing                 B. is repaired                        C. is being repaired         D. repairs
 14. The story I’ve just read_________ Agatha Christie.
  1.      was written                B. was written by                C. was written from          D. wrote by
 15.     I’m going to go out and_________
  1.      have cut my hair        B. have my hair cut             C. cut my hair                   D. my hair be cut
 16. Something funny_________ in class yesterday.
  1.      happened                   B. was happened                C. happens                        D. is happened
 17.     Many US automobiles_________ in Detroit, Michigan
  1.      manufacture              B. have manufactured          C. are manufactured       D. are manufacturing
 18. A lot of pesticide residue can_________ unwashed produce.
  1.      find                           B. found                               C. be finding                     D. be found
 19. We_________ by a loud noise during the night.
  1.      woke up                     B. are woken up                   C. were woken up            D. were waking up
 20. Some film stars_________ difficult to work with.
  1.      are said be                 B. are said to be                  C. say to be                       D. said to be
 21. Why did Tom keep making jokes about me? – I don’t enjoy_________ at.
  1.      be laughed                 B. to be laughed                   C. laughing                        D. being laughed
 22. Today, many serious childhood diseases_________ by early immunization. [ sự miễn dịch]
  1.      are preventing           B. can prevent                      C. prevent                         D. can be prevented
 23.     Do you get your heating_________ every year?
  1.      checking                    B. check                               C. be checked                   D. checked
 24. Bicycles_________ in the driveway.
  1.      must not leave           B. must not be leaving         C. must not be left           D. must not have left
 25. Beethoven’s Fifth Symphony_________ next weekend. [ Symphony: khúc giao hưởng]
  1.         is going to be performed B. has been performed              
     
   C. will be performing                D. will have perform
 26. All bottles_________ before transportation.
  1.      frozen                        B. were froze                       C. were frozen                 D. are froze
 27.     ___________________________. yet?  
  1. Have the letters been typed                          B. Have been the letters typed
  2.      Have the letters typed                                               D. Had the letters typed
 28. English has become a second language in countries like India, Nigeria or Singapore where `_________ for administration, broadcasting and education.
  1.      is used                       B. it is used                          C. used                              D. being used
 29. The telephones_________ by Alexander Graham Bell.
  1.      is invented                 B. is inventing                      C. invented                       D. was invented
 30. Lots of houses_________ by the earthquake.
  1.      are destroying           B. destroyed                        C. were destroyed            D. is destroyed
 31. Gold_________ in California in the 19th century.
  1.      was discovered         B. has been discovered        C. was discover                 D. they discover
 32.     The preparation_________ by the time the guest_________
  1.      had been finished- arrived                                       B. have finished- arrived
  2.      had finished-were arriving                                        D. have been finished- were arrived
 33.     The boy_________ by the teacher yesterday.
  1.      punish                        B. punished                          C. punishing                      D. was punished
 34.     “Ms Jones, please type those letters before noon”_ “They’ve already ______, sir. They’re on your desk.”
  1.      typed                         B. been being typed             C. being typed                  D. been typed
 35.     Sarah is wearing a blouse. It___________ of cotton.
  1.      be made                     B. are made                          C. is made                        D. made
 36.     They had a boy _________ that yesterday.     
  1. done                      B. to do                           C. did                            D. do
 37.     We got our mail _________ yesterday.  
  1.      been delivered          B. delivered                        C. delivering                      D. to deliver
 38.     James…….. the news as soon as possible.
  1.      should tell                  B. should be told                 C. should told                   D. should be telled
 39.     My wedding ring _________ yellow and white gold.
  1.      is made                     B. is making                         C. made                             D. make
 40.     Mr. Wilson is _________ as Willie to his friend.        
  1.     known                B. knew                           C. is known                       D. know
 41.     References _________ in the examination room.        
  1.     not are used           B. is not used                  C. didn’t used               D. are not used
 42.   Laura _________ in Boston.     
  1.     are born                 B. were born                        C. was born                      D. born
 43.     His car needs _________
  1.      be fixed                     B. fixing                               C. to be fixing                   D. fixed
 44.     Her watch needs _________.   
  1.     repairing                B. to be repaired              C. repaired                        D. A and B
 45.     My mother is going _________ this house.     
  1.     sold                       B. sell                              C. to be sold                     D. to sell
 46.   There’s somebody behind us. I think we are _________.
  1.      being followed         B. are followed                    C. follow                           D. following
 47.   Have you _________ by a dog?  
  1.      bite                       B. bit                                    C. ever been bitten           D. ever been bit
 48.     The room is being _________ at the moment.   
  1.      was cleaned              B. cleaned                       C. cleaning                        D. clean
 49.     It _________ that the strike will end soon.
  1.      A. is expected                expected                          C. are expected                 D. was expected
 50.     It is _________ that many people are homeless after the floods.
  1.      was reported              B. reports                             C. reported                      D. reporting
 51.     He was said _________ this building.
  1.      designing              B. to have designed            C. to design                       D. designed
 52.     Ted _________ by a bee while he was sitting in the garden.
  1.      got sting                    B. got stung                         C. get stung                       D. gets stung
 53.     These tennis courts don’t _________ very often. Not many people want to play.
  1.      got used                     B. used                                 C. get used                        D. get use
 54.     I’ll get Minh _________ this for you.  
  1.      do                         B. done                           C. did                        D. to do
 55.     Those letters _________ now. You can do the typing later.
  1.      need typing               B. needn’t be typed            C. need to type                  D. needn’t typing
 56.     “What a beautiful dress you are wearing”- “thanks, it_________ especially for me by a French tailor. ”
  1.      is made                      B. has made                         C. made                             D. was made
 57.     Somebody cleans the room every day.
  1.      The room everyday is cleaned.                                 B. The room is every day cleaned.
  2.      The room is cleaned every day. D. The room is cleaned by somebody every day.
 58.     People don’t use this road very often.
  1.      A. This road is not used very often.                             Not very often this road is not used.
  2.      This road very often is not used.                               D. This road not very often is used.
 59.     How do people learn languages?
  1.      How are languages learned?                                   B. How are languages learned by people?
  2.      How languages are learned?                                     D. Languages are learned how?
 60.     Over 1500 new houses _________ each year. Last year, 1720 new houses _________.
  1.      were built/ were built   B. are built/ were built      
   C. are building / were built  D. were built/ were being built
 61.     Tom bought that book yesterday.
  1.      That book was bought by Tom yesterday. B. That book was bought yesterday by Tom.
  2.      That book yesterday was bought by Tom                 D. That book was bought yesterday.
 62.     The new computer system _________ next month.    
 1.         is be installed                      B. is being installed  C. is been installed   D. is being installed by people
BÌNH LUẬN
Bài tập câu bị động trong tiếng Anh
Đánh giá bài viết

Share.
close-link